Serafim 

Serafim Keybo

2020/6/11  Keybo v1.7.1 VersionはKeyboとパソコンをペアリングした際に、残電力がゼロと誤認識してしまうバグを修正しました。